Inomhusmiljö

Mönsterås Bostäder bedriver ett kontinuerligt miljöarbete. En sund inomhusmiljö bidrar till att våra hyresgäster trivs med sitt boende.

Luft

En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. Den obligatoriska ventilationskontrollen är utförd av behörig kontrollant. Ett intyg om utförd ventilationskontroll, med angivande av datum för besiktning har anslagits väl synligt i alla våra byggnader.

Varmvatten

Varmvatten ska hålla en temperatur som överensstämmer med Boverkets byggregler -94. Det innebär att det ska hålla en temperatur, vid tappstället, mellan 50-60ºC och lägst 60ºC i varmvattenberedaren.

Temperatur

Inomhustemperaturen ska normalt uppgå till minst 20ºC i bostadsrum dagtid (6.00-22.00) och minst 18º övrig tid. Mätningen utförs i normal vistelsezon.

Ljud

Luftljudsisoleringen uppfyller de krav på utifrån kommande ljud som ställdes då byggnaden uppfördes. Gäller endast särskilt angivna byggnader.