Information om byte av vatten- och avloppsledningar

Från och med måndag 12 augusti 2019 till och med 20 april 2020 kommer vatten- och avloppsledningarna i Jacobs gränd och Åsevadsgatan bytas ut. Kartan här nedan (röd markering) visar vilka gator som berörs av arbetet.

Arbetet ska utföras av Kanonaden Entreprenad AB.

Under byggnationen kommer det att bli störningar i trafiken och framkomligheten kommer att begränsas för boende och trafikanter utefter bägge vägarna.

Omkopplingar ska göras vid varje fastighet när gamla vatten- och avloppsledningar byts ut och ersätts med nya. Störningar kommer då att uppstå i vattenförsörjningen under kortare perioder.

Några dagar innan omkopplingarna kommer varje hyresgäst få information om exakt vilken tid omkopplingen sker.

Har ni frågor kring arbetet? Ta kontakt med Tekniska kontoret vid Mönsterås kommun.

VA-arbeten